Biserica Reformata Prezbiteriana Din Cluj Napoca public
[search 0]
Mai Mult
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Predici Expozitive din Osea

Biserica Reformată Prezbiteriană din Cluj-Napoca

Unsubscribe
Unsubscribe
Lunar+
 
O serie de predici expozitive din cartea profetului Osea. Ne rugam ca aceste mesaje să servească drept unealtă bună în mâna Răscumpărătorului nostru pentru a ne conforma și mai mult cu imaginea Domnului nostru Isus Hristos.
  continue reading
 
Artwork

1
Predici Expozitive din Epistola lui Pavel către Romani

Biserica Reformată Prezbiteriană din Cluj-Napoca

Unsubscribe
Unsubscribe
Lunar
 
Epistola lui Pavel către biserica din Roma este una dintre cele mai des citite și citate cărți din Biblie. În mare, ea acoperă toate învățăturile importante ale creștinismului. Epistola către Romani se adresează necreștinilor, încât descrie în mod detaliat starea lor față de Dumnezeu dar și calea împăcării cu El. Pavel evidențiază foarte clar justificarea numai prin credință dar apoi merge un pas și mai departe și subliniază importanța sfințeniei, esența vieții creștine. Prin câteva versete ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Deci, când a cunoscut Domnul că fariseii au auzit că Isus face şi botează mai mulţi ucenici decât Ioan (deşi Isus nu boteza El Însuşi, ci ucenicii Săi), a părăsit Iudeea şi a mers din nou în Galileea. Şi trebuia ca El să treacă prin Samaria. A venit deci la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul s…
  continue reading
 
După acestea, Isus şi ucenicii Săi au venit în ţinutul Iudeii; şi acolo stătea cu ei şi boteza. Şi boteza şi Ioan în Enon, aproape de Salim, pentru că erau multe ape acolo; şi veneau şi erau botezaţi, pentru că Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare. Dar a fost o discuţie a ucenicilor lui Ioan cu un iudeu, despre curăţire. Şi au venit la Ioan şi…
  continue reading
 
Adevărat, adevărat îţi spun: noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut, şi voi nu primiţi mărturia noastră. Dacă v-am spus cele pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede dacă vă voi spune cele cereşti? Şi nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel care a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer. Şi, cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, aşa treb…
  continue reading
 
Dar era un om dintre farisei, cu numele Nicodim, un mai-mare al iudeilor. Acesta a venit la El noaptea şi I-a spus: „Rabi, ştim că ai venit Învăţător de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el“. Isus a răspuns şi i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun: Dacă cineva nu este născut din no…
  continue reading
 
Şi Paştele iudeilor era aproape; şi Isus S-a suit la Ierusalim. Şi i-a găsit în templu pe cei care vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani şezând. Şi, făcând un bici din frânghii, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii; şi a vărsat banii schimbătorilor şi a răsturnat mesele, şi celor care vindeau porumbei le-a spus: „Lu…
  continue reading
 
Şi a treia zi a avut loc o nuntă în Cana din Galileea şi mama lui Isus era acolo. Şi au fost invitaţi şi Isus şi ucenicii Săi la nuntă. Şi, sfârşindu-se vinul, mama lui Isus ·I-a zis: „Nu au vin“. Isus i-a spus: „Ce am Eu a face cu tine, femeie? N-a sosit încă ceasul Meu“. Mama Sa a spus slujitorilor: „Orice vă va zice, faceţi!“ Şi erau acolo şase …
  continue reading
 
A doua zi, el L-a văzut pe Isus venind la el şi ·a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii! Acesta este Cel despre care spuneam eu: «După mine vine un Om care este înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine». Şi eu nu-L ştiam, dar ca El să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă“. Şi Ioan a mărturisi…
  continue reading
 
A fost un om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toţi să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit ca să mărturisească despre lumină. (Ioan a mărturisit despre El şi a strigat, spunând: „Acesta era Cel despre care am zis: «Cel care vine după mine este înaintea mea, pentr…
  continue reading
 
La început era Cuvântul şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El, şi fără El n-a fost făcut nimic din ce a fost făcut. În El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor. Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul n-a cuprins-o. A fost un om trimis de la Dumnezeu; numele l…
  continue reading
 
Israele, întoarce-te la Domnul Dumnezeul tău! Pentru că ai căzut prin nelegiuirea ta. Luaţi cu voi cuvinte şi întoarceţi-vă la Domnul. Ziceţi-I: „Iartă toată nelegiuirea şi primeşte-ne cu milă şi-Ţi vom aduce lauda buzelor noastre. Asiria nu ne va salva; nu vom călări pe cai şi nu vom mai zice către lucrarea mâinilor noastre: «Dumnezeul nostru!», p…
  continue reading
 
Nelegiuirea lui Efraim este strânsă, păcatul lui este păstrat. Durerile unei femei la naştere vor veni peste el; este un fiu neînţelept; pentru că la timpul naşterii copiilor, el nu era acolo. Îi voi scăpa din mâna Locuinţei morţilor, îi voi răscumpăra din moarte. Moarte, unde sunt plăgile tale? Locuinţă a morţilor, unde este distrugerea ta? Pocăin…
  continue reading
 
Totuşi Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, şi tu n-ai cunoscut alt Dumnezeu decât pe Mine; şi nu este salvator în afară de Mine. Eu te-am cunoscut în pustiu, în ţara uscăciunii. Cât despre păşunea lor, ei s-au săturat; s-au săturat şi li s-a înălţat inima. De aceea M-au uitat. Şi Eu le voi fi ca un leu; îi voi pândi ca un leopard pe c…
  continue reading
 
Efraim este negustor, în mâna lui sunt cântare ale înşelăciunii; îi place să asuprească. Şi Efraim a zis: «Totuşi am ajuns bogat, mi-am dobândit avere; în toate ostenelile mele nu vor găsi nici o nelegiuire sau păcat». Dar Eu, Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului, te voi face din nou să locuieşti în corturi, ca în zilele adunării de sărbătoare.…
  continue reading
 
Efraim Mă înconjoară cu minciună şi casa lui Israel cu înşelăciune; dar Iuda încă umblă cu Dumnezeu şi cu lucrurile sfinte ale adevărului. Efraim se hrăneşte cu vânt şi urmăreşte vântul de răsărit; toată ziua înmulţeşte minciunile şi pustiirea; şi ei fac legământ cu Asiria, şi untdelemnul este dus în Egipt. Domnul are o judecată şi cu Iuda şi va ce…
  continue reading
 
Când Israel era tânăr, l-am iubit, şi am chemat pe fiul Meu din Egipt. Cu cât îi chemau profeţii, cu atât se depărtau de ei: jertfeau baalilor şi ardeau tămâie chipurilor cioplite. Totuşi Eu l-am învăţat pe Efraim să umble – El îi lua în braţe – dar ei n-au cunoscut că Eu îi vindecam. I-am tras cu legături omeneşti, cu funii de iubire. Şi le-am fos…
  continue reading
 
Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele! Acolo au stat ei; lupta împotriva fiilor nelegiuirii nu i-a ajuns în Ghibea. Îi voi pedepsi după plăcerea Mea; şi popoarele se vor aduna împotriva lor, când vor fi legaţi pentru cele două nelegiuiri ale lor. Şi Efraim este o juncană dresată, căreia îi place să treiere grâul; am trecut un jug peste grumazul ei…
  continue reading
 
Israel este o viţă necurăţită de uscături, el aduce rod pentru sine; după belşugul rodului său şi-a înmulţit altarele; după bunătatea pământului său şi-au făcut stâlpi frumoşi. Inima lor este împărţită; acum vor fi găsiţi vinovaţi. El le va dărâma altarele, le va distruge stâlpii. Pentru că acum ei zic: «Noi n-avem împărat, pentru că nu ne-am temut…
  continue reading
 
„Ca pe nişte struguri în pustiu, aşa am găsit pe Israel; ca pe cele dintâi roade ale smochinului am văzut pe părinţii voştri la început; ei au mers la Baal-Peor şi s-au consacrat acestei ruşini şi au ajuns urâciuni ca şi iubitul lor. Cât despre Efraim, gloria lor va zbura ca o pasăre; nu va fi nici naştere, nici sarcină, nici zămislire! Chiar dacă …
  continue reading
 
„Nu te bucura, Israele, săltând de veselie, ca popoarele; pentru că tu ai curvit, depărtându-te de Dumnezeul tău; ai iubit plata unei curve în toate ariile de grâu. Aria şi teascul nu-i vor hrăni şi mustul le va lipsi. Nu vor rămâne în ţara Domnului, ci Efraim se va întoarce în Egipt; şi vor mânca ce este necurat în Asiria. Nu vor turna daruri de v…
  continue reading
 
Pune trâmbiţa la gura ta! El vine ca un vultur împotriva casei Domnului, pentru că au călcat legământul Meu şi s-au răzvrătit împotriva legii Mele. Vor striga către Mine: «Dumnezeul meu, noi Te cunoaştem, noi, Israel!» Israel a lepădat binele; vrăjmaşul îl va urmări. Şi-au pus împăraţi, dar nu prin Mine; au făcut căpetenii şi Eu n-am ştiut; şi-au f…
  continue reading
 
Când am vrut să vindec pe Israel, atunci s-a descoperit nelegiuirea lui Efraim şi răutatea Samariei. Pentru că ei practică înşelăciune; şi hoţul intră şi ceata tâlharilor jefuieşte afară. Şi ei nu-şi zic în inima lor că Eu ţin minte toată răutatea lor. Acum faptele lor îi împresoară; ele sunt înaintea feţei Mele“. Ei desfată pe împărat cu răutatea …
  continue reading
 
Veniţi şi să ne întoarcem la Domnul! Pentru că El a sfâşiat, şi El ne va vindeca; El a lovit, şi El ne va lega rana. În două zile ne va reda viaţa; a treia zi ne va ridica şi vom trăi înaintea feţei Lui. Şi vom cunoaşte, vom căuta să-L cunoaştem pe Domnul; arătarea Lui este sigură ca zorile şi El va veni la noi ca ploaia, ca ploaia târzie care adap…
  continue reading
 
Ascultaţi aceasta, preoţilor, şi luaţi aminte, casă a lui Israel! Şi pleacă urechea, casă a împăratului! Pentru că asupra voastră este judecata aceasta; pentru că aţi fost un laţ la Miţpa şi o cursă întinsă pe Tabor. Şi ei s-au cufundat în stricăciunea necredinţei, dar Eu îi voi mustra pe toţi. Eu cunosc pe Efraim, şi Israel nu este ascuns de Mine;…
  continue reading
 
Ascultaţi Cuvântul DOMNULUI, fiii lui Israel! Căci DOMNUL are o judecată împotriva locuitorilor acestei ţări, pentru că nu este adevăr, nici milă, nici cunoaştere de Dumnezeu în ţară. Înjurăturile, minciuna, uciderea și practicarea adulterului se înmulțesc; și se face vărsare de sânge după vărsare de sânge. De aceea, ţara va jeli, toţi cei ce o loc…
  continue reading
 
DOMNUL mi-a zis: Du-te iarăşi şi iubeşte o femeie iubită de un bărbat, dar adulteră; iubeşte-o cum iubeşte DOMNUL pe fiii lui Israel, cu toate că ei se întorc spre dumnezeii străini şi iubesc prăjiturile cu stafide ale idolilor! Deci am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz şi un letec de orz. Şi i-am zis: Vei rămâne cu mine p…
  continue reading
 
De aceea, iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustiu, şi îi voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo, îi voi da iarăşi viile şi Valea Acor ca o uşă a speranţei; şi acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei şi ca în ziua când s-a suit din ţara Egiptului. În ziua aceea, zice DOMNUL, Mă vei chema: Işi! şi nu Mă vei mai chema: Baali!. Voi îndepărta numele …
  continue reading
 
Ziceți-le fraților voștri Ami și surorilor voastre Ruhama! Judecata lui Dumnezeu cu Israel Judecați‑vă cu mama voastră, judecați‑vă! (Căci ea nu este nevasta Mea, și Eu nu sunt bărbatul ei!) Să‑și înlăture semnele desfrâului de pe față și semnele adulterului dintre sâni! Altminteri o voi dezbrăca o voi înfățișa ca în ziua nașterii ei, o voi face as…
  continue reading
 
Cuvântul DOMNULUI, care a venit la Osea, fiul lui Beeri, în zilele lui Ozia, ale lui Iotam, ale lui Ahaz şi ale lui Ezechia, regii lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas, regele lui Israel. Când DOMNUL a început să vorbească prin Osea, DOMNUL a zis lui Osea: Du-te şi ia-ţi de soţie o femeie desfrânată şi fă cu ea copii din desfrânare; c…
  continue reading
 
Cuvântul DOMNULUI descoperit lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, regii lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, regele lui Israel. Când a vorbit DOMNUL prin Osea prima dată, DOMNUL i‑a zis lui Osea: „Du‑te și ia-ți de nevastă o femeie desfrânată și copii din desfrâu, căci țara s‑a dedat la desfrâu, părăsin…
  continue reading
 
V-o recomand pe Fibi, sora noastră, care este o slujitoare în biserica din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un fel care se cuvine sfinţilor, şi s-o ajutaţi în orice, când are nevoie de voi; căci şi ea a fost un ajutor pentru mulţi, şi de asemenea şi pentru mine. Salutaţi pe Priscila şi Aquila, conlucrătorii mei în Cristos Isus, care şi-au pus …
  continue reading
 
V-o recomand pe Fibi, sora noastră, care este o slujitoare în biserica din Chencrea; s-o primiţi în Domnul, într-un fel care se cuvine sfinţilor, şi s-o ajutaţi în orice, când are nevoie de voi; căci şi ea a fost un ajutor pentru mulţi, şi de asemenea şi pentru mine. Salutaţi pe Priscila şi Aquila, conlucrătorii mei în Cristos Isus, care şi-au pus …
  continue reading
 
În ce vă priveşte pe voi, fraţii mei, eu însumi sunt convins că sunteţi plini de bunătate, plini de toată cunoaşterea şi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii. Cu toate acestea, fraţilor, asupra unor lucruri v-am scris cu mai multă îndrăzneală, ca să vă aduc aminte, datorită harului care mi-a fost dat de Dumnezeu, ca să fiu servul lui Isus Cristos …
  continue reading
 
Aşadar, să urmărim lucrurile care duc la pace şi cele prin care ne edificăm unii pe alţii. Să nu nimiceşti, de dragul unei mâncări, lucrarea lui Dumnezeu. Într-adevăr, toate lucrurile sunt curate, dar este rău pentru un om să mănânce dând altuia un prilej de cădere. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice lucru care-l…
  continue reading
 
Din cauza aceasta am fost de multe ori împiedicat să vin la voi. Dar acum, fiindcă nu mai am nimic care să mă ţină în aceste ţinuturi şi pentru că de ani de zile am o mare dorinţă să vin la voi, când mă voi duce în Spania, voi veni la voi. Căci sper să vă văd în călătoria mea şi să fiu ajutat de voi în drumul meu într-acolo, după ce, mai întâi, îmi…
  continue reading
 
De aceea, să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai bine judecaţi ca nimeni să nu fie o piatră de poticnire sau un prilej de cădere în calea fratelui său. Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine; dar pentru cel ce crede că un lucru este necurat, pentru acela este necurat. Dar dacă fratele tău se mâhneşte din cauza …
  continue reading
 
Cât despre cel slab în credinţă, primiți-l bine, dar nu pentru discuții contradictorii. Căci unul crede că poate să mănânce de toate, dar altul mai slab mănâncă numai verdeţuri. Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă, şi cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine eşti tu care judeci pe servul altuia…
  continue reading
 
Să nu datoraţi nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; fiindcă cine iubeşte pe alţii a împlinit Legea. Căci poruncile: Să nu comiţi adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu pofteşti; şi dacă ar mai fi orice altă poruncă, sunt cuprinse în porunca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Dra…
  continue reading
 
Fiecare persoană să se supună autorităţilor. Căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu, iar autorităţile care sunt, sunt instituite de Dumnezeu. De aceea, oricine se opune autorităţii se opune hotărârii făcute de Dumnezeu, şi cei ce se opun îşi vor primi condamnarea. Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru faptele bune, ci pentru…
  continue reading
 
Fiecare persoană să se supună autorităţilor. Căci nu este autoritate care să nu vină de la Dumnezeu, iar autorităţile care sunt, sunt instituite de Dumnezeu. De aceea, oricine se opune autorităţii se opune hotărârii făcute de Dumnezeu, şi cei ce se opun îşi vor primi condamnarea. Deoarece conducătorii nu sunt de temut pentru faptele bune, ci pentru…
  continue reading
 
Bucuraţi-vă în speranţă, fiţi răbdători în necaz, perseveraţi în rugăciune; ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie; fiţi primitori de oaspeţi. Binecuvântaţi pe cei ce vă persecută; binecuvântaţi, şi nu blestemaţi. Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură şi plângeţi cu cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile îna…
  continue reading
 
Loading …

Ghid rapid de referință